PROFESIONÁLNÍ  ZÁKLADY

Rychlé a stabilní základy bez použití betonu

Zemní vruty  jsou certifikovaným moderním stavebním prvkem. Na vrutech jsme schopni založit stavby jakékoli velikosti a nosnosti až 72 kN na vrut (bod). Nejsme omezeni ročním obdobím – montáž provádíme i v zimě při mrazu.

Dřevostavby a montované domy

Dřevostavby

Skladovací a výrobní haly

Haly

Kontejnery a mobilhausy

Kontejnery

Garážová stání a přístřešky

Carporty

Průmyslové ploty

Průmyslové ploty

Vybavení měst a sportovišť

Městský mobiliář

Základy na velkých zemních vrutech

Odpadá betonování, technologická přestávka při betonáži, kopání a odvoz hlíny. Hotové základy jsou ihned zatížitelné.

rychlá instalace a zatížení

bez betonu a bagrování

demontovat a znovu použít

čas jsou dnes peníze

Instalaci základů běžného rodinného domu dokončujeme v průběhu několika hodin, obvykle v rozmezí 4 až 10 hodin. Časovou náročnost ovlivňuje zejména připravenost staveniště a druh podloží.

Instalujeme-li se zemní vruty  do skály, betonu či asfaltu, jde to, ale je musíme použít předvrtávací diamantovou korunku, která je poháněná kompresorem. Do předvrtaných otvorů pak instalujeme zemní vruty.


Test únosnosti půdy v místě stavby

Statika objektů je důležitá, a tak před zavrtáním základů půdu testujeme. Dle výsledku jsou navrženy typy a počty vrutů.

Únosnost vrutů v místních podmínkách je nutné ověřit zkouškou přímo na stavbě pomocího testovacího rámu. Zejména při výstavbě obytných domů je důležité dbát na statiku objektu!

Při tomto testu jsou instalovány tři až pět zkušebních vrutů, které pak pomocí speciálního rámu zatěžujeme tahem ve vertikální ose nebo kolmo na osu vrutu až na mez deformace vrutu.

Veškerá data, tedy i sebemenší posunutí, jsou zaznamenána.  Posuny měříme pomocí tenzometrů. Zemní test je prováděn a vyhodnocován dle normy eurokód 7: en 1997-1. 

Příprava, postup zakázky a orientační ceny pro ČR

Dříve, než se pustíme do práce, musíme vědet, že je přístup do blízkosti stavby pro dodávku a vlek; že je přístup na stavbu pro pásový vrtací stroj a případně i kompresor: min 1,5m šíře a min 2,5m výšky; že je svah pozemku max. 20° podélně a 10° příčně

Malé profi zakázky, které se kotví jen na pár kusech zemních šroubů a není k nim možný přístup pásového stroje, můžeme instalovat ručně pomocí převodového setu 1:150. I tak je nutné dostat se poměrně blízko staveniště.


1. PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA

 • Na základě dodání půdorysu stavby, řezu, čísla pozemku, situace stavby, hmotnosti stavby.
 • Předběžné zjištění únosnosti půdy dle geologické a sněhové mapy.
 • Vypracování předběžné nabídky s odchylkou + - 20% od finální nabídky.

2. FINÁLNÍ NABÍDKA

 • Test únostnosti zeminy zavrtáním 3 až 5ks zemních vtutů a jejich horizontální a vertikální zatížení.
 • Výsledný protokol je předán pro statické posouzení.
 • Dle výpočtu statika je aktualizován typ, počet vrutů, jejich rozmístění a cena díla.

3. PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

 • Návrh, odsouhlasení a podpis smlouvy o dílo.
 • Vystavení a úhrada zálohové faktury.
 • Stanovení termínu instalace zemních vrutů.
 • Vytyčení bodů geodetem dle podmínek smlouvy zajistí objednatel či dodavatel.

4. INSTALACE ZÁKLADŮ

 • Zavrtání prvního vrutu dle stanovené výšky geodetem za kontroly laseru a instalace ostaních vrutů.
 • V případě skalnatého podloží předvrtání diamantovou korunkou s použitím kompresoru.
 • Kontrola polohopisu a výškopisu zavrtaných vrutů.

POZOR: v současné době nejsme schopni uvedené ceny garantovat. Všechny zakázky budou naceněné podle aktuálních cen materiálů od výrobců a platnost nabídky bude maximálně 14 dní od doručení.

Základy JEDNOPODLAŽNÍ

rovný terén 2.000 - 2.500 Kč/m2 zastavěné plochy
svah s klesáním do 1,2m 2.300 - 3.000 Kč/m2 zastavěné plochy
méně únosná zemina dle specifikací
* cena je orientační, bez DPH a zahrnuje zemní test a dopravu do 100km

 Základy DVOUPODLAŽNÍ

rovný terén 2.600 - 3.300 Kč/m2 zastavěné plochy
svah s klesáním do 1,2m 3.300 - 4.000 Kč/m2 zastavěné plochy
méně únosná zenima dle specifikací
* cena je orientační, bez DPH a zahrnuje zemní test a dopravu do 100km

Ostatní SLUŽBY a VÍCENÁKLADY

test korozivnosti

od 21.000 Kč
vytyčení bodů geodetem 8.000 - 12.000 Kč
statický výpočet základů od 11.500 Kč
zemní test 7.000 - 12.000 Kč

Test KOROZIVNOSTI

Pro ověření agresivity zeminy na pozemku v místě vtrání základů. Testem se zjistí úbytek ochranné zinkové vrstvy na povrchu vrutu v závislosti na daném podloží. Dva vzorky půdy odebereme při testování únosnosti zeminy z hloubky 25 a 50cm a odešleme do laboratoře SVÚOM. 

PROFESIONÁLNÍ VRUTY & nářadí

Nastavitelné vruty

Umožňují prodloužení vrutu tam, kde není do hloubky 2m dostatečně únostná zemina nebo díky nastavení můžeme vynést základy domu ve svahu nad terén a není nutné hloubit základy.

Fixní (pevné) vruty

Jsou tradiční a v ČR již 12 let používaná technologie k zakládání domů, hal, kontejnerů a dalších velkých a větších projektů. V Evropě se na vrutech zakládá od roku 1990.

Naše realizace základů

Přestavba lodního kontejneru

Herní krajina Pecka - Matěj Hájek

Hala kotvená do asfaltu

Základy RD Europanel

Základy stínících plachet pro Bear Bar

kupsiposed.cz na zavrtaných kotvách

Veřejný prostor pro město Velvary 

Základy RD Vevla

RD Natura Space

Hala Gridshell

Naši partněři a odběratelé základů